top of page

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

28 สิงหาคม 62

69237356_1708403979292639_19348204984121

ประธานมูลนิธิ "หลวงพี่แซม"ได้ร่วมทอดผ้าป่า

เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์

จำนวน 100,000 บาท

bottom of page